Członkostwo w ISES

Członkostwo w ISES


 

Członkowie zobowiązani są do przestrzegania prawa, statutu, uchwał, regulaminów, orzeczeń, zarządzeń oraz decyzji władz Stowarzyszenia.

Członkowie Instytutu wyznaczają własną postawą najwyższe standardy etyczne w działalności publicznej i prywatnej. Wzajemne stosunki pomiędzy członkami oparte są na zasadach aktywności społecznej, solidarności, równości w prawach i obowiązkach, wzajemnej pomocy, życzliwości, szacunku, koleżeństwa oraz prawości i uczciwości.

 

Członkostwo Zwyczajne

Członkostwo zwyczajne przeznaczone jest dla osób fizycznych. (§ 10 ust. 1 i 2 Statutu ISES)

Kandydat na członka zwyczajnego musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, dysponować pełnią praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo umyślne. (§ 10 ust. 3 Statutu ISES)

Dla członków zwyczajnych istnieją dwie drogi uzyskania członkostwa w ISES: w drodze umowy z organizacją studencką, bądź na zasadach ogólnych.

Członkostwo w drodze umowy z organizacją studencką. Członkami zwyczajnymi mogą zostać studenci będący członkami koła naukowego lub innej organizacji studenckiej, z którą Stowarzyszenie ma zawartą umowę przewidującą taką możliwość, a także byli członkowie takiej organizacji, posiadający wykształcenie wyższe.

Członkostwo na zasadach ogólnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemnym poręczeniem co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, członkiem zwyczajnym może również zostać inna osoba. (§ 14 Statutu ISES)

Członek zwyczajny obowiązany jest do: (§ 16 ust. 2 Statutu ISES)

  • czynnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia oraz rzetelnego wypełniania przyjętych na siebie obowiązków;
  • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  • prowadzenia aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;
  • dbałości o dobre imię oraz wzrost roli i znaczenia Stowarzyszenia.

W celu przystąpienia do ISES w charakterze członka zwyczajnego, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej na załączonym poniżej formularzu.

Członkostwo zwyczajne – deklaracja

 

Członkostwo Wspierające

Członkiem wspierającym może być organizacja studencka lub koło naukowe niebędące osobą prawną oraz każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która złożyła deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z oświadczeniem woli określającym zasady współpracy oraz zakres, wielkość, rodzaj i częstotliwość jej świadczeń w postaci środków finansowych, materialnych lub usług na rzecz Stowarzyszenia. (§ 17 Statutu ISES)

Członków wspierających reprezentują w Stowarzyszeniu: (§ 20 Statutu ISES)

  • przewodniczący, prezes lub inny członek kierownictwa – w przypadku organizacji studenckiej lub koła naukowego;
  • ustawowy lub statutowy organ – w przypadku osoby prawnej.

W celu przystąpienia do ISES w charakterze członka wspierającego, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej na załączonym poniżej formularzu.

Członkostwo wspierające – deklaracja

 

Osoba prawna może upoważnić do reprezentacji w Stowarzyszeniu swojego przedstawiciela. W przypadku chęci skorzystania z tej możliwości, prosimy o dołączenie do deklaracji członkowskiej formularza pełnomocnictwa funkcyjnego lub osobowego.